peche do 27 de xaneiro ó 17 de febreiro

O disposto no DOG Nº 16-Bis, do martes 26 de xaneiro de 2021, sobre medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, decretou a restrición temporal da actividade das bibliotecas, polo que a Biblioteca Pública Municipal do Saviñao permanecerá pechada ó público desde o 27 de xaneiro ata o 17 de febreiro, polo que quedan pechados os servizos presenciais (préstamo e devolución, consulta e lectura en sala, uso de ordenadores).
Aínda así, continuaremos traballando a porta pechada para tervos preparadas máis novidades para cando reabramos, e continuaremos resolvendo consultas bibliográficas no teléfono 982 45 23 24 (de 10 a 14 horas) e no correo electrónico osavinao.rbgalicia@eidolocal.es.
A devolución e a reserva de documentos quedarán pospostas ata a reapertura dos centros, prevista para o día 17 de febreiro, polo que non debedes preocuparvos por que se vos sancione por non devolvelos antes desa data.
Lembrade que por ter carné da Biblioteca Pública Municipal do Saviñao podes ademais acceder de balde a GaliciaLe (plataforma de préstamo de libros, revistas, audiolibros e películas en formato electrónico da Rede de Bibliotecas de Galicia). Aí atoparedes 2 catálogos: Catálogo en galego e Catálogo en castelán. Podedes acceder a calquera deles.

Para consultar a normativa que decretou este peche temporal accede desde os seguintes enlaces:

DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

horario de inverno por covid

Debido á situación provocada polo Covid-19, ata novo aviso, o horario de atención ó público da biblioteca rematará 30 minutos antes do horario habitual de peche, quedando de 10 a 13.30h. e de 16.30 a 19.30h.

Para evitar aglomeracións e esperas, solicitarase cita no teléfono 982452324.

horario de inverno

En canto a situación se normalice totalmente, volveremos ó horario habitual.

fixécheste socio/a durante a corentena?

galiciale

Se te autorrexistraches en GaliciaLe durante o estado de alarma e non recolliches o teu carné, lembra que o prazo para recollelo na túa biblioteca remata o 21 de xullo, se non o fas, perderás o acceso á plataforma desde o día 22.

Contacta coa túa biblioteca de referencia para máis información ou concretar cita para recoller o carné!

fase 3 na biblioteca

Este luns comezamos a Fase 3 da desescalada. Segundo o que marca a normativa aplicable, permitirase a consulta e o estudo en sala, o uso de ordenadores. A sala infantil deberá permanecer pechada.

Seguiremos co aforo limitado, e atendendo con cita previa tanto para devolucións como para préstamos, uso dos ordenadores, nos que se limitará o tempo de permanencia nas instalacións para evitar aglomeracións e e manter a distancia de seguridade de 2 metros, e para usar os postos habilitados para o estudio. Seguirá sendo necesario acodir con mascariña, e para usar os ordenadores da biblioteca ademais deberanse traer luvas. Para os préstamos e consulta en sala, deberase indicar durante a solicitude de cita os materiais que se desexan levar ou consultar na sala, que unha vez devoltos pasarán a depositarse en corentena, polo que é moi importante saber que materiais se precisan.

recomendacionsSavinaoFase3Os servizos dispoñibles, horarios, citas e aforo, modificaranse na medida das necesidades e de acordo co que as normativas aplicables permitan e/ou esixan.

O horario de atención ó público amplíase de luns a venres de 9 a 14 h., provisionalmente ata o 1 de setembro.horario verán COVID

Deberanse seguir unhas medidas de conducta e hixiene básicas: uso de luvas para usar os ordenadores, e mascariña para acceder á biblioteca, ademais de facer uso dos dispensadores de xel á entrada.normas acceso covid-19

fase 2 na biblioteca

Este luns comezamos a Fase 2 da desescalada. Segundo o que marca a normativa aplicable, permitirase a consulta en sala, o uso de ordenadores e a sala infantil permanecerá pechada.

É dicir, que seguiremos co aforo limitado, e atendendo con cita previa tanto para devolucións como para préstamos e o uso dos ordenadores, nos que se limitará o tempo de permanencia nas instalacións para evitar aglomeracións e e manter a distancia de seguridade de 2 metros. Seguirá sendo necesario acodir con mascariña, e para usar os ordenadores da biblioteca ademais deberanse traer luvas. Para os préstamos e consulta en sala, deberase indicar durante a solicitude de cita os materiais que se desexan levar ou consultar na sala, que unha vez devoltos pasarán a depositarse en corentena, polo que é moi importante saber que materiais se precisan.

Os servizos dispoñibles, horarios, citas e aforo, modificaranse na medida das necesidades e de acordo co que as normativas aplicables permitan e/ou esixan.

recomendacionsSavinaoFase2bhorario covidnormas acceso covid-19

decreto de reapertura de bibliotecas

De acordo co texto do decreto de reapertura das bibliotecas que reproducimos parcialmente ó final, adaptamos as normas de acceso ó servizo de préstamo e devolución, lectura en sala das obras non prestables, información bibliográfica e bibliotecaria:

normas acceso covid-19

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

CAPÍTULO VIII
Condiciones para la reapertura al público de las bibliotecas

Artículo 23. Reapertura de las bibliotecas y servicios autorizados.
1. Podrá procederse a la apertura de las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada para las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para información bibliográfica y bibliotecaria.
No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario, así como cualquier otro servicio destinado al público distinto de los mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de acceso público en línea o catálogos en fichas de la biblioteca.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en la Biblioteca Nacional de España y en las bibliotecas especializadas o con fondos antiguos, únicos, especiales o excluidos de préstamo domiciliario por cualquier motivo, se podrá permitir la consulta de publicaciones excluidas de préstamo domiciliario con reducción de aforo y sólo en los casos en que se considere necesario.
3. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca.
Una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas entre sí durante al menos catorce días.
Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público.

Artículo 24. Medidas de higiene y/o de prevención en las bibliotecas.
1. Antes de la reapertura al público de las bibliotecas, el responsable de cada una de ellas deberá adoptar las siguientes medidas en relación con las instalaciones.
a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo.
b) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
c) Instalación de pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección cuando proceda. Asimismo, deberán fijarse marcas en el suelo para indicar a las personas que se dirijan a los puestos de atención al público dónde tienen que colocarse para respetar la distancia mínima de seguridad.
d) Cerrar, panelar, instalar balizas, acordonar o instalar otros elementos de división para impedir el acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para la circulación de los usuarios.
e) Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en línea y otros catálogos, que sólo podrá utilizar el personal de la biblioteca.
f) Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce días, los documentos devueltos o manipulados y disponer de carros suficientes para su traslado.
2. El responsable de cada una de las bibliotecas deberá organizar el trabajo de modo que se garantice que la manipulación de libros y otros materiales se realiza por el menor número de trabajadores posibles.
3. El responsable de cada una de las bibliotecas establecerá una reducción del aforo al treinta por ciento para garantizar que se cumplen las medidas de distancia social.
4. Para el desarrollo de las actividades previstas en este capítulo, las bibliotecas deberán cumplir las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los términos previstos en el artículo 6.
b) La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.
c) Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores de la biblioteca y los usuarios.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.f), no se desinfectarán los libros y publicaciones en papel.
e) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
f) En caso de que los visitantes tengan que utilizar los aseos será de aplicación lo previsto en el artículo 6.5.

Artículo 25. Medidas de información.
En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios.
La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares de paso, mostradores y entrada de la biblioteca.

próxima reapertura da biblioteca

Está previsto que as bibliotecas abran de novo ó público o día 11 de maio se están nunha área que pase á FASE 1 da desescalada.

Ata a seguinte fase, non está previsto que se permita o servizo de lectura en sala de materiais da biblioteca, posto que todo material que se manipule deberá pasar a depositarse en corentena para evitar o risco de contaxio.

Para a reapertura adoptouse un horario continuado, que será de 9 a 14 h. Deberase solicitar cita por teléfono para evitar colas e aglomeracións debido ó limitado aforo.

Para garantir a seguridade tanto do persoal da biblioteca coma das persoas usuarias da mesma, adoptáronse varias medidas que relacionamos a continuación:

Medias adoptadas para a reapertura:

 • Procedeuse á limpeza das instalacións
 • Os libros estiveron en corentena (biblioteca pechada 3 semanas)
 • Acotáronse as distintas zonas de uso (iranse adaptando co avance das fases)
 • Poranse dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada do edificio e no mostrador de atención

As persoas que acudan á biblioteca deben ter en conta:

 • O aforo limitouse: na FASE 1 só 1 persoa cada vez e só para préstamo e devolución (posible modificación por publicación de normativas específicas)
 • Deberán pedir previamente cita telefónica para evitar esperas e aglomeracións (teléfono 982452324) e así o material solicitado xa estará preparado para cando cheguen recollelo
 • Agardarán quenda para entrar (na primeira fase o aforo está moi limitado),
 • O acceso á biblioteca farase con máscara e, de ser posible, con luvas. As máscaras subministráronse de balde no concello
 • A porta permanecerá aberta para evitar tocala coas mans e o edificio permanecerá ventilado en todo momento, así que non se debe pechar ó saír
 • Restrínxese o acceso ós inodoros porque non se pode garantir a súa limpeza e desinfección despois de cada uso, aínda que os lavabos si que estarán dispoñibles con xabón e toallas de papel

Para facer os préstamos e devolucións deberán:

 • Traer o carné da biblioteca
 • Traer todos os libros xuntos, preferentemente nunha bolsa
 • Manter a distancia mínima de seguridade recomendada (2 metros) tanto mentras agardan coma cando son atendidas
 • Levar os libros na bolsa na que se entreguen e desinfectar o seu exterior ó chegar á casa (por posible contaminación por contacto despois de saír da biblioteca)
 • Todas as devolucións serán postas en corentena un mínimo de 14 días (non se poderá levar un libro que acaba de ser devolto)

Estas medidas iranse adaptando á publicación de novas normativas ditadas polas autoridades competentes en materia de Sanidade e Bibliotecas.

Dúbidas frecuentes:

Teño libros na casa que venceron hai semanas, vanme sancionar?

NON. Debido á situación tan excepcional que nos tocou vivir, os servizos informáticos da Rede de Bibliotecas de Galicia, renovaron automaticamente todos os préstamos que tiñan a data de vencemento a partir do 13 de marzo desde o momento no que se decretou o Estado de Alarma. Se tés algún préstamo que estivera vencido, pódelo traer de volta e avisarnos antes de que o procesemos para retirar a sanción, pois nestes casos non se puido proceder á prórroga dos prazos.

Cantos libros podo levar?

As condicións de préstamos mantéñense e poderás levar o mesmo número de exemplares que podías levar antes do confinamento.

Por que 14 días de corentena?

Non hai medios de desinfección que garantan que non se deterioren os libros, posto que uns requiren mollalos, e outros non garanten que accedan ás partes interiores dos mesmos, polo que a medida que se demostra máis efectiva é non actuar sobre eles e mantelos en corentena.

Polo que respecta á corentena, hai discrepancias entre diferentes estudos sobre a permanencia do virus no papel, desde 72 horas a 14 días. Varias asociacións profesionais, tanto internacionais coma españolas, optaron pola opción máis duradeira por unha maior precaución, e salvo que a nivel galego se establezan outras pautas, na nosa biblioteca adoptaremos a opción máis precavida.

Cando poderei volver estudar na biblioteca?

De momento está previsto que na FASE 2 da volta á normalidade se permita.

 

facerse socio/a durante a corentena

Debido á situación de confinamento forzoso na que nos atopamos, desde a Rede de Bibliotecas de Galicia habilitouse a posibilidade de darse de alta desde a casa, co fin de poder acceder á Biblioteca Dixital da rede.

É tan sinxelo como entrar no seguinte enlace e cubrir os datos persoais despois de seleccionar o concello no que vives (se non o atopas, deberás seleccionar “Outra localidade”): https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl

galicialeweb

Aínda que o correo electrónico ou o número de teléfono non son obrigatorios, si que é moi recomendable que os indiques por se che xurden dúbidas ou tés problemas para acceder.

No prazo dun mes desde a fin da corentena deberás achegarte á biblioteca para obter o carné. De non facelo, a conta eliminarase automaticamente de Koha e deixarás de ter acceso a GaliciaLe.

Para calquera consulta, podes contactar coa biblioteca a través do correo electrónico osavinao.rbgalicia@eidolocal.es

actividades para facer na casa

Actividades educativas en acceso aberto desde o Grupo SM para distintos niveis educativos. Podedes consultalas no seguinte enlace:

https://www.grupo-sm.com/es/post/aprender-en-casa-con-apps-educativas-gratuitas

Outros recursos:

10 museos para visitar estando na casa: tour virtual e coleccións online.
1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html
IMG-20200316-WA0001
As películas dos Oscar 2020:

préstamos vencidos

Debido ás medidas e recomendacións achegadas pola Xunta de Galicia e as medidas adoptadas polo Concello do Saviñao ante a situación de emerxencia sanitaria que estamos a vivir con motivo do avance do COVID-19, a Biblioteca Pública Municipal do Saviñao permanecerá pechada temporalmente ó público desde o día 13 de marzo.

Os préstamos que venzan nestas datas RENOVARANSE AUTOMATICAMENTE debido ás inusuais circunstancias. As devolucións deberán facerse cando se reanude o servizo.

Para facilitarvos máis lecturas estes días publicamos un artigo presentándovos a biblioteca dixital da Rede de Bibliotecas de Galicia: GALICIALE. Para o que teredes que identificarvos.

galiciale-portada

Podedes enviar as vosas consultas e dúbidas á biblioteca a través do noso correo electrónico: osavinao.rbgalicia@eidolocal.es.