fase 3 na biblioteca

Este luns comezamos a Fase 3 da desescalada. Segundo o que marca a normativa aplicable, permitirase a consulta e o estudo en sala, o uso de ordenadores. A sala infantil deberá permanecer pechada.

Seguiremos co aforo limitado, e atendendo con cita previa tanto para devolucións como para préstamos, uso dos ordenadores, nos que se limitará o tempo de permanencia nas instalacións para evitar aglomeracións e e manter a distancia de seguridade de 2 metros, e para usar os postos habilitados para o estudio. Seguirá sendo necesario acodir con mascariña, e para usar os ordenadores da biblioteca ademais deberanse traer luvas. Para os préstamos e consulta en sala, deberase indicar durante a solicitude de cita os materiais que se desexan levar ou consultar na sala, que unha vez devoltos pasarán a depositarse en corentena, polo que é moi importante saber que materiais se precisan.

recomendacionsSavinaoFase3Os servizos dispoñibles, horarios, citas e aforo, modificaranse na medida das necesidades e de acordo co que as normativas aplicables permitan e/ou esixan.

O horario de atención ó público amplíase de luns a venres de 9 a 14 h., provisionalmente ata o 1 de setembro.horario verán COVID

Deberanse seguir unhas medidas de conducta e hixiene básicas: uso de luvas para usar os ordenadores, e mascariña para acceder á biblioteca, ademais de facer uso dos dispensadores de xel á entrada.normas acceso covid-19

fase 2 na biblioteca

Este luns comezamos a Fase 2 da desescalada. Segundo o que marca a normativa aplicable, permitirase a consulta en sala, o uso de ordenadores e a sala infantil permanecerá pechada.

É dicir, que seguiremos co aforo limitado, e atendendo con cita previa tanto para devolucións como para préstamos e o uso dos ordenadores, nos que se limitará o tempo de permanencia nas instalacións para evitar aglomeracións e e manter a distancia de seguridade de 2 metros. Seguirá sendo necesario acodir con mascariña, e para usar os ordenadores da biblioteca ademais deberanse traer luvas. Para os préstamos e consulta en sala, deberase indicar durante a solicitude de cita os materiais que se desexan levar ou consultar na sala, que unha vez devoltos pasarán a depositarse en corentena, polo que é moi importante saber que materiais se precisan.

Os servizos dispoñibles, horarios, citas e aforo, modificaranse na medida das necesidades e de acordo co que as normativas aplicables permitan e/ou esixan.

recomendacionsSavinaoFase2bhorario covidnormas acceso covid-19

decreto de reapertura de bibliotecas

De acordo co texto do decreto de reapertura das bibliotecas que reproducimos parcialmente ó final, adaptamos as normas de acceso ó servizo de préstamo e devolución, lectura en sala das obras non prestables, información bibliográfica e bibliotecaria:

normas acceso covid-19

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

CAPÍTULO VIII
Condiciones para la reapertura al público de las bibliotecas

Artículo 23. Reapertura de las bibliotecas y servicios autorizados.
1. Podrá procederse a la apertura de las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada para las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para información bibliográfica y bibliotecaria.
No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario, así como cualquier otro servicio destinado al público distinto de los mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de acceso público en línea o catálogos en fichas de la biblioteca.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en la Biblioteca Nacional de España y en las bibliotecas especializadas o con fondos antiguos, únicos, especiales o excluidos de préstamo domiciliario por cualquier motivo, se podrá permitir la consulta de publicaciones excluidas de préstamo domiciliario con reducción de aforo y sólo en los casos en que se considere necesario.
3. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca.
Una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas entre sí durante al menos catorce días.
Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público.

Artículo 24. Medidas de higiene y/o de prevención en las bibliotecas.
1. Antes de la reapertura al público de las bibliotecas, el responsable de cada una de ellas deberá adoptar las siguientes medidas en relación con las instalaciones.
a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo.
b) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
c) Instalación de pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección cuando proceda. Asimismo, deberán fijarse marcas en el suelo para indicar a las personas que se dirijan a los puestos de atención al público dónde tienen que colocarse para respetar la distancia mínima de seguridad.
d) Cerrar, panelar, instalar balizas, acordonar o instalar otros elementos de división para impedir el acceso a los usuarios a las zonas no habilitadas para la circulación de los usuarios.
e) Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en línea y otros catálogos, que sólo podrá utilizar el personal de la biblioteca.
f) Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce días, los documentos devueltos o manipulados y disponer de carros suficientes para su traslado.
2. El responsable de cada una de las bibliotecas deberá organizar el trabajo de modo que se garantice que la manipulación de libros y otros materiales se realiza por el menor número de trabajadores posibles.
3. El responsable de cada una de las bibliotecas establecerá una reducción del aforo al treinta por ciento para garantizar que se cumplen las medidas de distancia social.
4. Para el desarrollo de las actividades previstas en este capítulo, las bibliotecas deberán cumplir las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los términos previstos en el artículo 6.
b) La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.
c) Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores de la biblioteca y los usuarios.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.f), no se desinfectarán los libros y publicaciones en papel.
e) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
f) En caso de que los visitantes tengan que utilizar los aseos será de aplicación lo previsto en el artículo 6.5.

Artículo 25. Medidas de información.
En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios.
La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares de paso, mostradores y entrada de la biblioteca.

medidas coronavirus no saviñao

CORONAVIRUS-CIAN

Consultar o texto completo do bando

Á vista da situación sanitaria actual e en consonancia coas medidas acordadas no día de hoxe pola Xunta de Galicia, a partir do venres día 13 de marzo e ata novo aviso, pecharán a Escola Infantil, a Biblioteca Municipal e o Fogar do pensionista; suspenderanse todas as actividades deportivas, culturais e sociais programadas.

Ademais das seguintes recomendacións:
– Acudir ás oficinas municipais só en caso de necesidade urxente.
– Seguir as recomendacións do Ministerio de Sanidade e da Consellería de Sanidade,
especialmente no concernente a limpeza e aseo (lavar as mans e a cara frecuentemente
con auga e xabón)
– Non facer viaxes e desprazamentos que non sexan imprescindibles
– Evitar no máximo posible o contacto físico, especialmente con persoas dos grupos
de risco.
Teléfonos de información:

para casos leves: 900400116
para casos graves: 061

coronavirus – covid-19

Desde a biblioteca queremos remitir ó público en xeral a consultar a documentación oficial e evitar difundir rumores, que moitas veces fan máis dano ca ben.

CORONAVIRUS-CIAN

Por eso recollemos algunhas recomendacións xerais básicas e algúns recursos que se poden consultar.

Recomendacións xerais:

  • Lavar as mans con frecuencia (con auga e xabón ou con un desinfectante a base de alcohol)
  • Tusir ou estornudar facelo no cóbado ou nun pano de papel que debe tirar inmediatamente e lavar as mans (para evitar levar o virus a outras superficies ou persoas)
  • Evitar tocar a cara (ollos, boca, nariz) para evitar levar o virus coas mans se antes se tocou unha superficie contaminada.
  • En caso de presentar síntomas, débese reducir o contacto con outras persoas, en vez de ir a un centro sanitario débese chamar por teléfono (061) para confirmar se os síntomas son compatibles co contaxio por coronavirus.

Recursos en liña de organismos públicos:

AVISO:

Esta información non se manterá actualizada, é só un relatorio de recursos dispoñibles hoxe a día 11 de marzo de 2020. A pesar de que se intentou indicar recursos que se actualizarán nese mesmo enlace, algúns deses recursos poderían quedar descartados en calquera momento.

fibromialxia e síndrome de fatiga crónica

Na Biblioteca colaboramos coa Asociación de Fibromialxia de Lugo na organización dunha charla sobre a fibromialxia e a síndrome de fatiga crónica, e un tratamento que parece dar moi bo resultado cos pacientes afectados destas doenzas.

Será o vindeiro venres 27 de novembro ás 5 da tarde na Aula da BibliotecaCharla Lemeterapia en Escairón

Estará a cargo de D. Iván Facal López, terapeuta e especialista en Lemeterapia.

Falarase do seguinte:
– Que é o Leme Instituto Terapéutico
– A nosa  visión da Fibromialxia
Lemeterapia: concepto, avaliación, manipulación corporal global, porcentaxe de éxito
Testimonio de pacientes tratados con Lemeterapia

A charla está dirixida principalmente a familiares e afectados de Fibromialxia pero tamén a público en xeral que teña interese en saber algo máis sobre a fibromialxia e a síndrome de fatiga crónica e este novedoso tratamento.